Sparebankstiftelsen DNB om filantropi og sosialt entreprenørskap

Sparebankstiftelsen DNB deler ut 600 millioner kroner årlig til allmennyttige prosjekter. Vi tok en prat med administrerende direktør, André Støylen, om samfunnsnytte, SoCentral og sosiale entreprenører.

Sparebankstiftelsen DNB eier åtte prosent av aksjene i DNB ASA, og avkastningen fra eierskapet kommer mange til gode. «Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon, og målet er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker. Stiftelsen støtter i særlig grad prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

– Vi støtter små og mellomstore tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Støtten gis som tilskudd. Vi gjør også større investeringer som for eksempel kultur- og innovasjonshuset Sentralen og oppkjøpet av Amedia. Vi ser stadig etter nye felt vi kan støtte, og utvikler prosjekter og skaper møteplasser. Våre tildelinger har fokus på nærmiljø og lokale initiativer, sier Støylen.

Nordisk hub for sosiale entreprenører
Stiftelsen har åpnet for å gi støtte til sosiale entreprenører som jobber utenfor deres hovedområder. Ifølge Støylen kan det også være aktuelt å vurdere andre former for finansiering enn tilskudd, som for eksempel lån eller tildelinger som delvis eller helt blir tilbakebetalt. En slik satsing vil være avhengig av om dette er noe sosiale entreprenører faktisk har behov for og etterspør. Lån vurderes å være mer aktuelt enn å gå inn som direkte investor.

– Vår største satsning på dette feltet er miljøet vi har skapt for sosiale entreprenører her på Sentralen. Av våre fire kontoretasjer på Sentralen, har SoCentral fått tilgang på en og en halv etasje til gode betingelser. Vi ønsket å støtte feltet og skape et arbeidsfellesskap for disse entreprenørene. Det har vi lykkes med. Sentralen er i dag kjent som en viktig hub for sosiale entreprenører, sier Støylen.

Filantropi, ikke sponsing eller investering
Selv om Sparebankstiftelsen DNB har mulighet til å støtte mange prosjekter, er de opptatt av å måle tildelingen av midler opp mot prosjektenes samfunnsnytte.

– Vi ser ikke på oss selv som en investor. Samtidig har vi med oss en investortankegang der vi ønsker å få mest samfunnsnytte igjen for tildelte midler, sier Støylen. – Vi er kun 13 medarbeidere og har ikke kapasitet til et porteføljesystem der vi er rådgivere på prosjekter. Vi har et enklere system.

Støylen mener at stiftelsessektoren i Norge er i stor utvikling og at denne sektoren stadig ser etter nye måter å bidra på. Forskjellige stiftelser har ulike innretninger og investeringsstrategi, fra ren filantropi til en mer aktiv og involvert profil.

Hva skal til for å løfte sosialt entreprenørskap i Norge?
Støylen ser en klar trend sammenlignet med fire år siden, da han begynte å jobbe i Sparebankstiftelsen DNB. Det er i dag flere investeringsmodne sosiale entreprenører, men færre nye selskaper. Støylen mener noe av forklaringen kan ligge hos det offentlige som bestiller.

– Mange sosiale entreprenører som leverer til det offentlige sliter i møtet med et system som er mer opptatt av å følge regler enn å gjøre gode innkjøp. Kommunen må tørre å si:  ”Dette er de resultatene vi er ute etter, dette er det vi skal betale og her er oppdraget”. Det er ikke funnet en god nok modell på hvordan man får løst et sosialt problem der det offentlige skal betale regningen, sier Støylen.

Støylen løfter fram England som et eksempel på et land hvor man ikke fokuserer på prosess, men effekt.

– I England har de kommet langt med effektkontrakter. Denne modellen er en god idé, men forutsetter at du får en investor med sosial profil med på laget. Det ligger også mye risiko på den sosiale entreprenøren. Modellen er i tillegg politisk utfordrende og kan gi politisk backlash. Det er også utfordrende å evaluere effekten av prosjekter og konkretisere effekt, sier Støylen.

Partner for årets EVPA-konferanse
Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til å fremheve feltet og vise hvordan man jobber med sosialt entreprenørskap i Norge. Støylen mener årets EVPA-konferanse er en viktig arena.

– Det er kanskje ikke så mange som ser seg selv som sosiale investorer her til lands foreløpig, da dette er et område i startgropen. Det er et mål å nå hele feltet, og spesielt kommuner og offentlig sektor som står for innkjøp av tjenester fra sosiale entreprenører.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker også vise frem miljøet på SoCentral og håper at konferansen vil bidra til å løfte profilen til miljøet og stimulere til fremveksten av flere sosiale entreprenører.

– Vi er stolte av at konferansen med ca 500 internasjonale deltakere arrangeres på Sentralen, avslutter Støylen.