PS:hotell / ITAS AMB AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.12.2011

  • Org.nr.:

    918 139 648

  • Kontaktperson:

    Merete Mundal Aarskog  

 

Problemet:
Mange som har falt utenfor arbeidslivet har utfordringer med å komme tilbake i jobb, eller har aldri fått innpass på arbeidsmarkedet. I hovedsak er dette unge mennesker med en fortid i rus, psykiske lidelser og/eller kriminalitet. En utfordring er at steget opp til ordinært arbeid blir stort. Med økende arbeidsledighet og høyere krav om utdanning og arbeidserfaring opplever denne gruppen at de står enda lenger fra arbeidslivet. Et menneske utenfor arbeid utgjør store samfunnsmessige kostnader. Den helsemessige gevinsten ved å være i arbeid er også viktig.

Vårt mål:
Vårt mål er å forberede våre kandidater til arbeidslivet. Der mange opplever at steget opp til arbeidslivet er for stort, ønsker vi å lage mindre trinn. Vi har flere avdelinger hvor deltakerne kan få en avklaring og arbeidstrening i realistiske arbeidsmiljø. Dermed kan vi gi NAV mange svar på kort tid. Samtidig har vi fokus på at dette skal være det første steget på veien til ordinært arbeid.

Vårt langsiktige mål er å drive hotellet med overskudd, som igjen kan komme attføringen til gode. Etter snart fem år med drift har utviklingen vært i formidabel. I 2012 omsatte vi for 4,8 millioner kroner og prognosen for 2016 er 10,5 millioner kroner. Nå ser vi at det å sunn drift er innen rekkevidde. I oktober 2016  går vi – for første gang i hotellets historie – i overskudd!

Vi har også et mål om å være en foretrukken samarbeidspartner for hotell-, restaurant- og cafébransjen i forhold til rekruttering.

Målgrupper:
Hovedtyngden av de som kommer til oss har en krevende bakgrunn og lang historikk innen NAV- systemet. Når alle steiner er snudd blir de søkt inn til oss. Målgruppen er mennesker med nedsatt arbeidsevne eller andre utfordringer i forhold til arbeidslivet. De fleste av deltakerne er unge mennesker uten fullført skolegang og/eller med en fortid inn rus, kriminalitet eller psykiatri. Det er naturlig for oss å jobbe med unge mennesker, da vi operer i en bransje som tiltrekker seg ung arbeidskraft.

PS:hotell har etablert seg som et nabolagshotell hvor et mangfoldig næringsliv og kulturliv i området bruker oss ved alle slags anledninger. På ukedager har vi yrkesreisende som foretrekker å bo på Grünerløkka fremfor i bykjernen. Vårt hotell har også en nabolagsrestaurant hvor aktører som Godt Levert, Bellona og Aspelin Ramm daglig bruker oss som kantine. Lokale aktører og næringsliv ønsker å bruke oss fordi det gir dem en mulighet til å bidra sosialt. I og med at vi er rimelige tiltrekker vi oss også utenlandske turister.

Hovedaktiviteter:
Vi har skapt et sted hvor unge mennesker kan få arbeidstrening i en bransje hvor behovet for arbeidskraft er stort grunnet stadige utskiftninger.

Vi driver et fullservice hotell. I tillegg har vi arbeidsrettet trening for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, eller ikke har fått innpass. De to hovedaktivitetene våre henger sammen. Uten at vi har fokus på sunn drift med mål om å drive så likt andre byhoteller som mulig, er vi ikke en tilfredsstillende arbeidstreningsarena.

Arbeidsrettet trening er et vidt begrep. Basert på bestillingen fra NAV på hva de ønsker svar på i forhold til deres kandidat, tilrettelegger vi individuell trening og opplegg for den enkelte. Avklaring er en stor del av vår virksomhet. Vi opplever at NAV har behov for raskere avklaringer og raskere løp. Resultatet er at den enkelte kommer raskere ut i arbeid. Ettersom vi er en naturtro treningsarena kan vi imøtekomme de behovene både NAV og kandidaten har.

Hva er nytt med denne løsningen?
Innen attføring er vårt konsept unikt: En naturtro arbeidstreningsarena hvor vi tilrettelegger for at kandidaten kan ta små steg opp mot det ordinære arbeidslivet. Kandidater får jobbe, i sitt tempo, på et hotell som opererer helt ordinært. Samtidig driver vi kommersielt i tett samarbeid med næringslivet, som kommer til oss fordi de ser av vi kan hjelpe dem med deres bemanningsbehov. Vi har dermed skapt en bærekraftig modell for drift i krysningspunktet mellom sosialt arbeid og kommersiell praksis. Denne fremoverlente måten å drive attføring på stiller PS:hotell i en særklasse.

Sosiale resultater:
Vi kan til enhver tid ha 40 personer hos oss, det vil si 10 på hver avdeling. I 2015 fikk vi 6 personer ut i full jobb. Hos samtlige av disse hadde NAV prøvd mye før de kom til oss, og selv så de lite håp da de startet.

Et ungt menneske utenfor arbeidslivet koster samfunnet 11,6 millioner kroner. Å sette ord og tall på betydningen jobb har for et menneske er ikke lett. Arbeid er helsebringende og løsningen på ulike problem de sliter med som ensomhet, utenforskap og fattigdom.

Vi skal avklare person som ikke kan delta fullt i arbeidslivet på grunn av sykdom eller skade, og hjelpe de som har evnen til å komme i jobb. Vi har ulike tiltak for ulike målgrupper, og ikke alle tiltak har som mål at kandidaten skal ut i jobb. Likevel har vi alltid et jobbfokus.

Vi opplever en økning i antall personer som søkes inn til oss for avklaring. Avklaring med verdighet hos oss øker muligheten for å lykkes, selv om det er vanskelig å dokumentere den sosiale effekten. Samtidig reduseres antall mennesker som går rett ut i praksis uten å lykkes.

Vår forretningsmodell:
Vi har bygget opp en bærekraftig modell for drift av steder som ikke kunne ha overlevd med en ordinær kommersiell praksis. Den nye delingsøkonomien gjør at vi har et sterkere konsept. Vi legger til rette for arbeidstrening på en realistisk arena og det offentlige bidrar med tilskudd per kandidat. Fordi næringslivet ønsker kandidater som kommer fra oss kontra kandidater som kommer rett fra NAV, blir de involvert på et tidligere stadium og tar dermed også en større del av kostnadene.

Ved å la deltakerne være de som driver hotellet i nesten alle ledd, så bidrar alle deres aktiviteter til inntekter til hotellet. Hotell- og restaurantproduktet vårt, som er utgangspunktet for vår kommersielle inntjening, har 31 hotellrom, 3 konferanserom en stor restaurant.

Vi jobber inn mot tre markeder:
1)   hoteller – en bransje i vekst

2)   attføring – en bransje i endring

3)   NAV og kandidater – hvor antallet øker

Potensialet for vekst:
Choice, Starbucks og Mathallen er blant selskapene som har tatt initiativ til å samarbeide med oss. I en bransje med stort gjennomtrekk er det et utømmelig behov for nye kandidater uten krav til faglig kompetanse. Fokus på økt business hos oss, gjør at vi tar inn flere.

Hovedtyngden av våre kandidater har en krevende bakgrunn og lang fartstid i NAV, som vi har vansker for å oppnå gode resultater med. Vi har derfor utviklet og levert inn anbud på et kantine- og kafékurs som rettes mot arbeidsavklarte, og som bare trenger 4-6 uker hos oss.

Det finnes få konsepter av vår type, men vi ser at det har stor overføringsverdi. Vi har utviklet lignende prosjekter med bydelskaféen Paviljonen i Bjerkedalen, samt Café Maud på Museet for Samtidskunst. NAV Grünerløkka har også startet en kafé drevet av ungdommer i bydelen.

Se presentasjonen på konferansen: