Livsglede for Eldre

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.03.2005

  • Org.nr.:

    991 324 518

  • Kontaktperson:

    Arnt H. Jerpstad

Problemet:
Demografien i Norge er i endring, vi får stadig flere eldre. Dette skaper store utfordringer for eldreomsorgen. Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorg. Barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler kan gjøre en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen. Nærmiljøet må trekkes inn som en naturlig del av eldreomsorgen lokalt. Like viktig som rekruttering, er hvordan de frivillige blir mottatt og ivaretatt i kommunen.

Vårt mål:
Innen 2020 skal samtlige kommuner ha fått tilbud om bistand til å organisere livsglede for eldre i sine lokalsamfunn. Livsglede for Eldre skal påvirke og øke kunnskap om eldre og eldreomsorg. Vårt arbeid skal bidra til bedret folkehelse.

Målgrupper:
Primærmålgruppen er de eldre. Arbeidet får store ringvirkninger også i den øvrige befolkningen. Livsglede for Eldre skal være for alle, vi skal engasjere på tvers av generasjoner.

Hovedaktiviteter:

Her skaper vi livsglede:
Sykehjem: Vi samarbeider med kommuner som ønsker å sette de gode opplevelsene i et system. Livsgledesykehjem er et godt systemverktøy som hjelper kommunene med å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene.

Barnehage: Lokale avtaler gjør at barnehagen blir en naturlig del av kommunens eldreomsorg. Gjennom felles aktiviteter får små og store være viktige og gode ressurser for hverandre.

Videregående skoler og ungdomskoler: Eldreomsorgen kan være en god arena for læring og samspill i alle fag i grunnskolen. Livsglede for Eldre gir innhold til valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolen. Vi har utviklet metoden livsgledepedagogikk for videregående opplæring. Metoden er et verktøy som gjør det enklere å innfri nasjonale føringer om blant annet praksis nær opplæring og sosial kompetanse i videregående skole.

Frivillighet: De frivillige i Livsglede for Eldre er lokale endringsagenter som trekker med seg både små og store for å glede eldre i sitt nærmiljø. Vi har lokalforeninger over hele landet. Høgskole/universitet: Vi vil bidra til å øke studentengasjement og rekruttere flere til jobb i eldreomsorgen etter endt utdanning. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt sine interesser og ressurser i hyggelig møter og aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere.

Hva er nytt med denne løsningen?
Sertifiseringsordningen er en innovasjon innen eldreomsorgen. Dette er etverktøy som sikrer at våre eldste eldre får et godt psykososialt tilbud. Samtidig sikrer det at alle gode krefter, både frivillige og profesjonelle, jobber bedre sammen mot samme mål.

Sosiale resultater:
Vi er i dag inne i snart 100 sykehjem. De melder om økt trivsel, økt brukt av tillitsskapende tiltak, mindre bruk av tvang og mer livsglede, både for beboere og ansatte. Vi mobiliserer flere tusen til frivillig innsats hver uke, gjennom 30 lokalforeninger, 130 barnehager, 10 ungdomsskoler, 130 videregående skoler og 7 universitet–høgskoler.

Vår forretningsmodell:
Per i dag har vi en inntektsfordeling på rundt 70 prosent fra stat og kommune, og 30 prosent fra stiftelser og private gaver.

Potensialet for vekst:
Vårt mål er å være tilstede på halvparten av landets sykehjem innen 2020. Potensialet for frivillighet gjennom barnehager og skoler er enormt.

Se presentasjonen på konferansen: