Tjenesteshoppen!

Hva om innbyggernes tid er viktigst? Larvik kommune har utviklet en App for å gi brukerne av helse og omsorgstjenester mer fleksibilitet og større frihet. Brukerne skal selv få bestemme når de ønsker å motta kommunens tjenester.

Appen og pilotprosjektet ble presentert på Sosentkonferansen 2014. Der fikk vi kjennskap til de veivalg Larvik kommune sto ovenfor når de nå skulle utvikle denne gode ideen videre. Odd Ivar Lågøen, virksomhetsleder for Helse og Omsorg i Larvik Kommune, sier det var svært nyttige innspill som kom frem i workshopen, både til ide, inspirasjon og løsninger på hvordan de burde tenke videre i prosjektet. Vær modig og ikke beskjeden og ikke la det bli for teknologistyrt var blant de viktigste rådene de tok med seg.

Så hva har så skjedd? Vi kan fortelle at mye har skjedd. Appen har fått navnet Tjenesteshoppen og utviklingsprosjektet over i en ny fase. Fra å ha testet ut en prototype med en liten gruppe på fire brukere skal nå prosjektet oppskaleres og testes ut på 60-70 personer fra ulike brukergrupper innenfor helse og omsorgstjenester. Målet for denne fasen er å danne et bedre vurderingsgrunnlag for å kunne si noe nytteeffekten. Vil det gi gevinst for tjenestemottagerne og for kommunen som tjenesteyter?

Kunnskapen fra pilotprosjektet vurderes nå på andre felt. Finnes det overføringsverdi til andre kommunale tjenester? Et eksempel er feiertjenesten som opplever mange bomturer og kunne hatt mye nytte av å bedre avklaringer med brukerne.

Det innovative er at vi endrer kommunal organisering, ansattes holdninger og tankesett ved å ta i bruk teknologiske hjelpemidler som allerede finnes, sier avdelingsleder Anne Kathrine Kvelle i Larvik Kommune.