Går nye veier for økt samfunnsnytte

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har utviklet nye modeller for å sikre maksimal samfunnsnyttig avkastning av sitt gavebudsjett. Den nye innsatsen kalles proaktiv gavevirksomhet og utvider stiftelsens handlingsrom. Hva betyr dette i praksis? Vi tok en prat med daglig leder, Just Erik Næss.

Hva er proaktiv gavevirksomhet?
Tradisjonelt har vi gitt støtte til prosjekter og aktører som sender oss søknader to ganger i året. Dette er vanligvis lokale lag og foreninger, frivillig sektor og kulturaktører. Vi har imidlertid sett at kvaliteten på disse søknadene ikke øker og antall søknader er stabilt. Vi har derfor også valgt å også satse på proaktiv gavevirksomhet. Her identifiserer vi selv de prosjektene vi ønsker å støtte, ut i fra utvalgte fokusområder. Prosjektet med Fontenehuset i Rygge er et eksempel på dette, der Fontenehuset etablerer samarbeid med bedrifter rundt helt konkrete oppgaver som skal løses og skaffer arbeid til mennesker med psykiske lidelser. Vi støtter dette prosjektet med et langsiktig mål om at NAV eller kommunen skal ta over finansieringen av satsingen.

Vi bidrar også til at det etableres møteplasser og iverksettes kompetansetiltak for entreprenørvirksomheter og oppstartsbedrifter. Vi har blant annet gitt midler et akseleratorprogram der Blender er prosjektansvarlig. Prosjektet er finansiert av EU, fylkeskommunen, kommunen og oss. Vi har også bidratt til å realisere Drivhuset Østfold sammen med Høyskolen i Østfold og Halden og Fredrikstad kommune. Dette samarbeidet sikrer studentene tilgang på real-life bedriftscaser de kan øve seg på. Et annet prosjekt vi har støttet er et treårig program med Ungt Entreprenørskap. Her gir vi midler sammen med vår søsterstiftelse i Halden. Programmet tilbys alle ungdomsskoler i fylket og gir elevene kompetanse på økonomi og rådgivning på karrierevalg.

Hvordan finner dere de prosjektene dere ønsker å støtte, og som ikke er søknadsbasert?
Det første vi gjorde da vi justerte kurs var å kontakte Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen jobbet vi frem en modell der vi gir retter våre gaver inn mot formål og prosjekter, og ikke til de som utøver tjenestene. Vi bestemte oss for å støtte prosjekter med entreprenører vi vet skaper effekt, som Kjør for Livet og Intempo. Deretter gikk vi i dialog med kommunene og spurte hva de hadde behov for. I vår modell har vi definert kommunen som mottaker og det er de som søker oss om støtte til prosjekter de ønsker iverksatt.  I neste fase inviteres de sosiale entreprenørene inn i prosjektet som medutviklere og leverandører. Dette dreier seg om prosjekter som ikke er lovpålagte for kommunen, men som er prosjekter som ellers ikke ville bli realisert.

En annen modell er den vi har utviklet med Reach for Change, som jeg hørte om på EVPA-konferansen i Madrid for to år siden. Jeg tok kontakt og sammen definerte vi et prosjekt som har nå har kjørt i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg i to år nå. Prosjektet etablerte en mentorordning for mindreårige nyankomne innvandrere. Vi matcher disse barna og ungdommene med en lokal mentor. Vi støttet Reach for Change med midler, de etablerte prosjekt med Catalysts, og kommunen er støttespiller.

Den tredje modellen er den vi nettopp har iverksatt sammen med ordføreren i Moss. Moss og Rygge kommune skal slå seg sammen innen 2020. I var i dialog med kommunen om hvilke behov de hadde i denne prosessen. Kommunen ønsket å få med ungdommenes perspektiver og innspill i sammenslåing av kommunene. Kommunene får nå støtte av oss i to og et halvt år og har leid inn den sosiale entreprenøren Interbridge som prosjektansvarlig.

Hvorfor investerer dere i sosiale entreprenører?
Sparebankstiftelsen kommer til å disponere mer penger fremover og ønsker å bruke mer på gaver. Derfor hadde vi behov for å finne flere gode prosjekter og endte opp med å omdefinere vår gavepolitikk. Vi opplever en metning på tradisjonelle søknader. Enten må vi gi ut penger til halvgode formål eller finne på nye ting. Sosialt entreprenørskap er et spor vi vil følge, i tillegg til næringsutvikling. Det er et stort omstillingsbehov i offentlig sektor og sparebankstiftelsene er med på dugnaden for et innovativt og effektivt velferdssamfunn.

Hvilke kriterier må sosiale entreprenører oppfylle for å få støtte fra dere?
De må være basert innenfor vårt geografiske nedslagsfelt, være i tråd med våre formål og være breddeorientert. I tillegg må de kunne skape varig verdi og ha tiltak som tilfaller våre prioriterte målgrupper.

Hva er dine råd til andre stiftelser?
Ta kontakt med andre aktører og organisasjoner som kan være med å utvikle prosjekter. Se hva dere kan gjøre sammen, og hvem dere kan samarbeide med lokalt. Finn en praktisk løsning! Ta kontakt med kommunen og kartlegg kommunens behov. Sørg for å forankre dette på høyt nivå for å sikre dere armslag og beslutningsmyndighet.

Dere er en av Ferd SEs partnere for EVPA-konferansen i november. Hvorfor er denne konferansen noe dere ønsker å støtte?
EVPA-konferansen er en fin anledning til å bevisstgjøre norske aktører på et område det er gjort mer på internasjonal enn her hjemme. Vi har vært reddet av oljepenger og en romslig velferdsstat. Men, utfordringer Europa har erfaringer med, kommer nå til oss. Vi er nødt til å tenke nytt.