Nominerte

Hedersprisen Årets Sosiale Entreprenør tildeles selskaper med innovative og gode løsninger på sosiale utfordringer. Dette er de nominerte i 2019:


Folkelig

Folkelig utvikler verktøy som skal utjevne sosial ulikhet innen helse. Selskapet tilbyr lavterskel aktivitetsprogram for barn hvor de gjennom lek lærer om næringsrik og bærekraftig mat, og hvordan de kan etablere gode matvaner.

www.folkelig.no


Fremtidshåp AS

Fremtidshåp er et selskap som gjennom Kafé Go Nok hjelper mennesker tilbake til arbeid og et bedre sosialt liv. Gjennom ettervern, langtidsoppfølging og arbeid med pårørende setter Fremtidshåp ufrivillig ensomhet på agendaen. I Kafé Go Nok arrangeres det temakvelder, leksehjelp, jobbsøkerkurs og andre arrangementer. Kafeen gir også arbeidsopplæring til mennesker med ulike utfordringer.

facebook.com/fremtidshaap


Guttas Campus

Guttas Campus er et tilbud for gutter som sliter på skolen, men som ønsker å forbedre seg. Den to uker lange læringscampen legger vekt på både faglig, personlig og sosial læring. De voksne møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og omsorg. Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på mens de jobber mot sine viktige mål. Etter campen får hver gutt en personlig mentor som skal støtte gutten gjennom tiende klasse. Mentoren skal også følge ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

www.guttascampus.no


Hagecrew

Hagecrew er en barne- og ungdomsforening som vil skape en kultur for bærekraftig entusiasme ved å bringe urban dyrking til dagens unge. Foreningen bekjemper utenforskap ved å aktivisere og ansette unge i risikogrupper. De ønsker å involvere store og små, for å sammen finne løsninger og muligheter på de mange utfordringene verden står overfor.

www.hagecrew.no


IBA – Independent Business Accelerator

Independent Business Accelerator (IBA) ønsker å gi selvstendige småbedrifter tilgang på faglige ressurser slik at de står sterkere i møtet med stadig økende konkurranse fra kjeder og andre franchisevirksomheter. Dette innebærer veiledning, læring og informasjon for å sikre økt salg og bedre fortjeneste. IBA har også startet IBA Ethiopia som fokuserer på å stimulere til bærekraftig innovasjon og entreprenørskap blant oppstartsvirksomheter i voksende markeder i Afrika, med spesielt fokus på Ethiopia.

http://www.inba.no


Ideelt Security

Ideelt Security er et vaktselskap som ansetter vektere uten uniform, med lokal forankring på Tøyen og Grünerløkka.Selskapet ønsker å ansette ungdom som kan relatere seg til lokale beboerne. I motsetning til tradisjonelle vektere, ønsker selskapet at deres vektere skal fremstå som trivselsverter. Ideelt Security legger vekt på at deres ansatte ikke bare skal vurdere situasjoner svart-hvitt, men finne en balanse ved å vurdere situasjoner på en god måte.

https://idsikkerhet.no/


iMal

Tenk deg å være 6 år og kunne løpe ut til friminuttet med opplevelsen av å mestre bokstavene, akkurat som alle de andre i klassen. Det er nettopp dette iMAL jobber for. Selskapet hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag. iMAL er en lese- og skrivemetode for begynneropplæring basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

www.imal.no​


Jobbsøkerhjelpen

Jobbsøkerhjelpen er et ikke-kommersielt lavterskeltilbud til unge jobbsøkere som forebygger ungdomsledighet ved å lære ungdom hvordan de selv kan søke jobb. Stiftelsen ser på seg selv som et supplement til andre tjenester, hvor deres rolle er å bidra til å at alle får profesjonell og individuell veiledning når de trenger det.

www.jobbsokerhjelpen.no


Kultur i Gamle Oslo – KIO

KIGO mener at kunst og kultur er ressurser som skal være tilgjengelig for alle, og tilbyr gratis kulturaktiviteter for barn og unge i bydel Gamle Oslo. Gjennom deres aktiviteter får barn og unge i bydel Gamle Oslo mulighet til å utvikle sine ferdigheter og talenter. KIGOs tilbud er gratis og har som mål å skape samhold, identitet og trivsel.

www.kigo.no


Lær Kidsa Koding!

Lær Kidsa Koding! (LKK) er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. LKK vil hjelpe de unge til å ikke bare forbli passive forbrukere, men også å kunne skape selv med teknologi som verktøy.

kidsakoder.no


Mora di

Mora di er en sosial entreprenør med fokus på gjenbruk og inkludering. Selskapet bidrar til at flere kan bruke sykkel som fremkomstmiddel gjennom å tilby et mobilt sykkelverksted for borettslag og bedrifter. Dette gir både helsegevinst for den enkelte, i tillegg til at reparasjon av sykler gagner miljøet ved å forlenge produktets levetid. Mora di jobber også for å redusere utenforskap hos arbeidsledige ved å sysselsette utsatte grupper, samt drive mekkekurs for sårbare ungdommer.

www.moradi.no


Moving Mamas

Moving Mamas AS er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. De ønsker også å minske avstanden mellom deltakernes kompetanse og kravene i det norske arbeidslivet.

www.movingmamas.no


Nedenfra

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen brukermedvirkning og byutvikling med fokus på bolig og kultur. Nedenfra bidrar til et mer demokratisk samfunn gjennom kunnskapsutvikling, involvering og samskaping i nabolag og byutvikling.

www.nedenfra.org


Norges Multikulturelle Senter

Norges Multikulturelle Senter (Nomkus) jobber med sosial integrering og arbeidstrening for innvandrere og nyankomne flyktninger i Norge. Tilbudet er utarbeidet og gjennomført av personer med innvandrerbakgrunn, med mål om å blant annet fremme mangfold, forebygge konflikter og styrke relasjoner på tvers av alder, nasjonalitet, bakgrunn og religion. Dette gjøres gjennom kursing, veiledning, norsk- og samfunnsfagundervisning, tolketjenester og en rekke andre tilbud. Selskapet har også mål om å skape nye arbeidsplasser.

www.nomkus.no


Opplevelseskortet / Join

Opplevelseskortet er et fritidskort som gir barn og unge adgang til kultur- og fritidsaktiviteter i sin kommune og hos nasjonale partnere. Opplevelseskortet er et initiativ for å utjevne sosiale forskjeller, og forhindre sosial eksklusjon for barn og unge i lavinntektsfamilier. Kortet skal være et positivt bidrag som fremmer muligheter og optimisme. Den digitaliserte versjonen av kortet har fått navnet Join.

www.opplevelseskortet.no


Oslo Flytende By

Oslo Flytende By samarbeider med dagens ungdom om framtidens Fjordby. Sammen med Grønlands Flytende Bybondelag og Marinreparatørene, jobber selskapet for opplæring i sjølivets gleder, etablering av arbeidsplasser og bærekraftig produksjon av mat, i og på havrommet i Indre Oslofjord.

https://toyenunlimited.no/unlimiters/hans-jorgen-hamre


Pitstop Norge AS

PitStop bekjemper utenforskap blant unge i Norge gjennom å hjelpe nonprofit virksomheter med å drive samtalehjelp, undervisning, aktivisering og arbeidstrening for utsatt ungdom på en effektiv og enkel måte. Ved å være tidlig ute med tilrettelagte og helhetlige tjenester, hjelper selskapet unge som faller utenfor raskere tilbake til skole og arbeid. PitStop kan vise til gode resultater, og så mange som åtte av 10 brukere lykkes å komme seg tilbake til skole, arbeid eller annen tilrettelagt aktivitet.

https://www.pitstop.no


Sandwich Brothers

Sandwich Brothers produserer og selger økologiske iskrem-sandwicher ved hjelp av unge gutter med flyktningbakgrunn som er bosatt i Norge. Underveis får de ansatte kursing og oppfølging, før selskapet hjelper dem inn det «etablerte» arbeidslivet via partnerbedrifter. Selskapet mener at flyktninger er en ressurs for samfunnet, og ikke en byrde.

Sandwich Brothers har i 2019 startet testprosjektet Sorbet Sisters som bygger på samme modell, men for unge jenter med flyktningbakgrunn.

www.sandwichbrothers.no


UngInvest AIB

UngInvest AIB er et videregående opplæringstilbud eid av Buskerud fylkeskommune. Tilbudet er en praksisnær læringsarena for ungdommer i alderen 16-24 år som av ulike årsaker ikke ønsker eller kan nyttiggjøre seg ordinær videregående opplæring. UngInvest AIB bidrar til å forløse ungdommers potensial og endre deres tankesett i en konstruktiv retning gjennom læringsglede og mestring. Hensikten er å forberede og motivere for videregående opplæring. 230 ungdommer nyttiggjør seg tilbudet hvert år.

www.aib.bfk.no


WIDE-INK

WIDE-INK jobber for å få flyktninger og ungdom i Oslo ut i arbeid, blant annet gjennom drift av ulike pop up-konsepter som frisørsalonger og vannpipevogner. Selskapet tilbyr også kursvirksomhet, bevissthetsskapende arbeid og nettverk. Ideen bak WIDE-INK kommer fra gründer Wid Al-Saedys personlige erfaringer. Som ung flyktning strevde hun med å komme inn i arbeidsmarkedet, til tross for høyere utdanning.

facebook.com/WIDE-INK-1036884716440530/